Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti KLUTHE CR s.r.o. pro eshop „zelená chemie“

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti KLUTHE CR s.r.o., se sídlem Praha 9 – Vysočany, Podkovářská 674/2, PSČ 190 00, Česká republika, identifikační číslo 609 12 707, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 265482 (dále jen „Kluthe“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi společností Kluthe jako prodávajícím a jiným subjektem jako kupujícím (dále jen „Zákazník“). Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu společnosti Kluthe. Internetový obchod je společností Kluthe provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zelenachemie.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od společnosti Kluthe, je podnikatelem a zboží nakupuje pro svou podnikatelskou činnost. Nákup zboží přes Webové rozhraní obchodu není umožněno spotřebitelům.

1.3 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4 Znění Obchodních podmínek může Kluthe měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Pro konkrétní Kupní smlouvu se uplatní znění Obchodních podmínek, platné v okamžiku jejího uzavření.

2. Objednávka zboží prostřednictvím webového rozhraní

2.1 Na základě registrace Zákazníka provedené na Webové stránce může Zákazník přistupovat do uživatelského rozhraní. Z uživatelského rozhraní může Zákazník po zadání e-mailové adresy a hesla provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Registrace Zákazníka je dokončena a Uživatelský účet zpřístupněn až po autorizaci registrace ze strany administrátora Webového rozhraní obchodu. Informace o autorizaci je Zákazníkovi zaslána na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci na Webové stránce.

2.2 Pro objednání zboží vyplní Zákazník objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) Zákazníkovi, tj. obchodní firma / jméno, sídlo, IČO;

b) objednávaném zboží, tj. o jeho druhu a množství (objednávané zboží „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu) a o jeho ceně;

c) nákladech spojených s dodáním zboží;

d) adrese, na kterou má být zboží doručeno;

e) telefonický kontakt na osobu určenou Zákazníkem k převzetí zboží při dodání. (uvedené dále společně jen jako „Objednávka“).

2.3 Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v Objednávkovém formuláři a potvrzení Zákazníka o tom, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a Podmínkami ochrany osobních údajů.

2.4 Před zasláním Objednávky společnosti Kluthe je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti Kluthe kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou společností Kluthe považovány za správné. Zákazník nemůže zaslanou Objednávku změnit. Objednávka je závazná a je odvolatelná pouze se souhlasem společnosti Kluthe.

2.5 Kluthe zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky (dále jen „Potvrzení“) elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Uživatelském účtu (dále jen „Elektronická adresa Zákazníka“). Společnost Kluthe není povinna Objednávku přijmout. Společnost Kluthe Objednávku nepřijme v případě, že Objednávka není zadána podnikatelem.

2.6 Kupní smlouva mezi společností Kluthe a Zákazníkem vzniká doručením Potvrzení Zákazníkovi na Elektronickou adresu Zákazníka.

3. Povinnosti při používání uživatelského účtu

3.1 Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou společností Kluthe považovány za správné.

3.2 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

3.3 Je-li Zákazník podnikající fyzickou osobou, je oprávněn obsluhovat Uživatelský účet pouze osobně nebo osoby, které mají oprávnění Zákazníka zastupovat ve věcech nákupu zboží. Je-li Zákazník právnická osoba, jsou oprávněni Uživatelský účet obsluhovat pouze členové jeho statuárního orgánu a další osoby, které mají oprávnění Zákazníka zastupovat ve věcech nákupu zboží.

3.4 Kluthe může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 1 (slovy: jeden) rok nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně povinností vyplývajících z Obchodních podmínek).

3.5 Zákazník souhlasí s tím, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. K přerušení dostupnosti může dojít v nezbytném rozsahu z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení společnosti Kluthe, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Údaje na webovém rozhraní

4.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu má jen informativní povahu. Společnost Kluthe není povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně takového zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

4.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje po přihlášení do Uživatelského účtu informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a včetně všech souvisejících poplatků, vyjma případných nákladů na dopravu podle odst. 5.1 těchto Obchodních podmínek. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost společnosti Kluthe uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

5. Dodání zboží

5.1 Zboží bude Zákazníkovi dodáno prostřednictvím dopravce, kterého zajistí Kluthe. Způsob dopravy určuje Kluthe. Pokud cena zboží v jedné zásilce dosahuje nejméně 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) bez DPH, nese náklady na dopravu Kluthe. Pokud cena zboží v jedné zásilce nedosahuje 2.000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) bez DPH, nese náklady na dopravu Zákazník, a to ve výši 150 Kč bez DPH za jednu zásilku. Informace o nákladech na dopravu platí pouze v případě doručení zboží v rámci České republiky.

5.2 Zboží bude Zákazníkovi doručeno nejpozději do 14 kalendářních dnů od řádného zaplacení kupní ceny.

5.3 Kluthe má právo dodat zboží v přiměřeném rozsahu po částech.

5.4 Pokud Zákazník nezajistí převzetí zboží, bude zboží uskladněno u přepravce případně u společnosti Kluthe a Zákazník zaplatí společnosti Kluthe náklady spojené s dopravou, skladováním a manipulací. Kluthe odešle Zákazníkovi zprávu o místě uložení zboží. Na tyto náklady bude Zákazníkovi vystavena faktura, která mu bude zaslána. Jestliže Zákazník nepřevezme zboží, společnost Kluthe je oprávněna po uplynutí dodatečně stanovené 7 denní lhůty pro přijetí zboží odstoupit od Kupní smlouvy.

5.5 V případě závažných a nepředvídatelných problémů mimo sféru vlivu společnosti Kluthe, zejména při zpoždění dodávky či výluky u dodavatelů společnosti Kluthe, přerušení provozu v důsledku výpadku surovin, energií či pracovníků, stávky, výluky, obtíží při zajištění dopravy a případů vyšší moci majících vliv na společnost Kluthe nebo jejího dodavatele, se sjednaná dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání takové překážky, mohla-li tato mít vliv na schopnost společnosti Kluthe dodat zboží. Pokud nedojde k dodání do 1 měsíce od uplynutí sjednané doby dodání, jsou Zákazník i společnost Kluthe oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v rozsahu týkajícím se zboží nedodaného z uvedených důvodů; právo na náhradu škody pro nedodání zboží z uvedených důvodů je vyloučeno.

5.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka jeho převzetím. V případě prodlení s převzetím přechází nebezpečí škody na zboží na Zákazníka okamžikem, kdy se dostal do prodlení s jeho převzetím.

6. Kontrola zboží, povinnost oznámení vad

6.1 Zákazník je povinen zkontrolovat zboží okamžitě po jeho dodání a v případě zjištění jakýchkoliv vad o tom informovat společnost Kluthe v písemné formě a to neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od dodání zboží. Skryté vady musí být společnosti Kluthe oznámeny nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. 

6.2 V případě nedodržení povinností kontroly zboží a oznámení vad postupem předepsaným v předchozím odstavci je zboží přijaté bez výhrad. V rozsahu, v jakém je zboží přijaté bez výhrad, není Zákazník oprávněn uplatňovat žádné nároky z vady nebo ze vzniklé škody vůči společnosti Kluthe, ledaže by se jednalo o vady úmyslně skryté.

6.3 Zákazník je povinen provést na své náklady zkoušku, zda zboží odpovídá zamýšlenému účelu. To platí zejména v případě smísení zboží od Společnosti Kluthe s ředidly, tvrdidly, přísadami do barev nebo jinými činidly, které nebyly dodány společností Kluthe.

6.4 Není-li dodržena povinnost provedení zkoušky zboží způsobem předepsaným v předchozím odstavci nebo není-li tato zkouška provedena řádně, není Zákazník oprávněn uplatňovat vůči společnosti Kluthe žádné nároky z vad ani nároky na náhradu škody v rozsahu, v jakém by provedení takové zkoušky vzniku vad a/nebo škody zabránilo. V ostatních případech je odpovědnost společnosti Kluthe omezena podle těchto Obchodních podmínek.

7. Kupní cena a platební podmínky

7.1 Celkovou výši kupní ceny za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy Zákazník zaplatí společnosti Kluthe na účet uvedený v zálohové faktuře, kterou Kluthe zašle Zákazníkovi. Kupní cena je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti Kluthe.

7.2 Cena za zboží je uvedena na Webové stránce po přihlášení do Uživatelského účtu. Kupní cena sjednaná se Zákazníkem se může od cen na Webové stránce odlišovat na základě individuální dohody nebo z jiného důvodu (např. akce na určité zboží).

7.3 Kupní cena za zboží je splatná do čtrnácti (14) dnů od doručení zálohové faktury dle odst. 7.1 těchto Obchodních podmínek, není-li dohodnuto jinak. Pokud nebude zálohová faktura uhrazena do čtrnácti (14) dnů po splatnosti, je společnost Kluthe oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit.

7.4 Kluthe vystaví Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Kluthe je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví a zašle Kluthe Zákazníkovi spolu se zbožím.

7.5 Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží

7.6 Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

7.7 Zadržení platby či její započtení oproti pohledávkám za společností Kluthe je vyloučeno.

8. Odpovědnost za vady

8.1 Zboží má vady, pokud se kvalitou nebo množstvím odchyluje od Kupní smlouvy.

8.2 Jestliže při přechodu nebezpečí škody na zboží na Zákazníka má zboží vady, má Zákazník právo na dodání chybějícího zboží nebo jeho výměnu. Není-li dodatečné dodání či výměna zboží možná nebo pokud je možná pouze s nepřiměřenými náklady, případně pokud se náhradní zboží znovu ukáže být vadným, má Zákazník práva uvedená v následujícím odstavci. Za nepřiměřené náklady spojené s dodatečným dodáním či výměnou zboží se považují náklady přesahující 10 % hodnoty zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží na Zákazníka.

8.3 Nebude-li společnost Kluthe schopna odstranit vadu v přiměřené náhradní lhůtě, je Zákazník dle vlastního uvážení oprávněn buď požadovat poskytnutí slevy z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Nelze-li od Zákazníka rozumně požadovat, aby přijal dodatečné dodání nebo výměnu zboží, je Zákazník oprávněn od počátku postupovat dle první věty tohoto odstavce. Právo na odstoupení od kupní smlouvy a právo požadovat náhradu škody je vyloučeno v případě nepodstatných vad.

8.4 Práva z vad zboží se promlčují ve lhůtě jednoho (1) roku.

8.5 Právo na náhradu škody způsobené zbožím dodaným Kluthe, jehož použití nebo účinky ve vztahu k zamýšlenému způsobu použití nebyly Zákazníkem řádně vyzkoušeny podle aktuálních poznatků vědy a techniky, je vyloučeno.

9. Odpovědnost za škodu

9.1 Společnost Kluthe odpovídá za škodu, která vznikla porušením uzavřené kupní smlouvy a v souvislosti s plněním kupní smlouvy, vždy však jen za takovou škodu, kterou bylo možné rozumně předvídat. Odpovědnost Kluthe za škodu, vyplývající z porušení Kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní, je v každém jednotlivém případě omezena na 30% z celkových kupních cen zboží (bez DPH), dodaného společností Kluthe Zákazníkovi za posledních dvanáct (12) měsíců před vznikem škody.

9.2 Dojde-li ke smísení ředidel, tvrdidel a přísad do barev nebo dalších činidel nedodaných společností Kluthe s výrobky Kluthe, nebo pokud jsou tato činidla užita společně s výrobky Kluthe, odpovídá Kluthe za škodu pouze tehdy, pokud tato činidla byla zcela bez vad a vhodná k zamýšlenému účelu a pokud bylo zboží Kluthe použito v souladu se správnou  technologií zpracování.

9.3 Právo na náhradu škody, která vznikla porušením uzavřené kupní smlouvy, jakož i v souvislosti s plněním kupní smlouvy, se promlčuje ve lhůtě jednoho (1) roku.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Případné vzniklé spory mezi Kluthe a Zákazníkem (včetně sporů o náhradu škody) budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

10.2 Smluvní vztahy mezi společností Kluthe a Zákazníkem se řídí výhradně právními předpisy České republiky. Rovněž případné nároky na náhradu škody mezi společností Kluthe a Zákazníkem se řídí právem České republiky.

10.3 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo zdánlivé, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení uplatní se ustanovení zákona, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo zdánlivostí jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky platí pro uzavírání Kupních smluv, počínaje 1.6.2020.