Pro plné zobrazení cen a produktů se prosím přihlašte

Rozhovor s Martinem Kluthe o ochraně přírody a životního prostředí

Dobrý den.

Pane Kluthe, jak byste popsal příspěvek společnosti k ochraně životního prostředí? Kam míříte? 

"Nastavili jsme si jasné cíle. Nestačí nám závazek mít nulové emise oxidu uhličítého do roku 2045, chceme to implementovat okamžitě. Cestou k tomuto cíli je kompenzace významných emisí CO2, včetně těch z výroby a dopravy, díky čemuž jsme z definice uhlíkově neutrální společností. Následně chceme aktivně podporovat naše zákazníky ve snižování spotřeby chemie." 

Jak toho dosáhnete? 

"Abychom dosáhli čistě nulových emisí - uhlíkové neutrality, CO2 musí být odstraňován z atmosféry, jeho tvorba musí být eliminována a to, co již bylo vypuštěno, musí být trvale uloženo. Čisté nulové emise znamenají, že všechny skleníkové plyny produkované lidskou činností musí být z atmosféry odstraněny pomocí redukčních opatření, a to tak, aby se čistá klimatická bilance, tj. po odpočtu přirozeného a umělého snižování hladiny emisí, dostala na nulu. Tyto procesy a technologie, stojící v opozici emisím, jsou často označovány jako negativní emise. Mezi uhlíkovou neutralitou a zachytáváním emisí CO2 existuje přímá korelace: čím dříve čistí emise dosáhnou nuly, tím méně emisí je třeba zadržovat."

Jak může společnost zamezit produkci oxidu uhličitého?

"Pro výrobní procesy potřebujeme energii. Dokonce i pro recyklaci užitných materiálů je vyžadována energie ve formě tepla, tudíž i spotřeby plynu nebo elektřiny. Můžeme generovat teplo i zopracováním odpadu, ale i to produkuje CO2. Když změníme plyn a olej, již dosahujeme významných úspor v produkci CO2. Z toho důvodu se zaměřujeme na optimalizaci celého procesu a cirkulární ekonomiky. Navíc se soustředíme na další témata, která se vracejí do pozornosti - odpady a odpadní voda, které nesou enormní potenciál snížení zátěže na životní prostředí."

"Bráníme tedy produkci emisí prostřednictvím ekonomického managementu, aplikací moderních výrobních procesů, využitím udržitelných a obnovitelných surovin a jejich znovupoužíváním."

"Naší starostí není pouze vypouštět méně antropogenních látek, ale rovněž aktivně přispívat k jejich odstranění z biosféry. To znamená extrakci škodlivin a COze vzduchu vlastními silami a jejich permanentní uložení v biologické podobě. Dále to obnáší opakované cykly materiálového koloběhu, pečlivě řízené managementem recyklace. Taková je naše zodpovědnost, a to nejen ve vlastních výrobních kapacitách, ale i v provozech našich zákazníků a na všech úrovních materiálového toku."

Halcomb14

Pokud ani to nestačí, co ještě může společnost dělat?

"Existují různé přístupy. Na jedné straně, emise musí být snižovány. Je nezbytné zajistit, aby nižší emise znamenaly, že se snižují právě ty emise, vytvořené člověkem, nikoliv ty přirozené, a aby daná opatření zpomalovala zvyšování obsahu CO2 v atmosféře. Každá společnost může směřovat k redukci vlastní klimatické stopy prostřednictvím nákupních rozhodnutí. Příklady jsou jasné - výrobky s delší trvanlivostí a životností, produkce s nižšími emisemi oxidu uhličitého ve výrobě, produkce založená na recyklátech a opakovaně používaná v uzavřených bezodpadových cyklech. Dále výrobky z obnovitelných, mimo jiné i klimaticky neutrálních surovin. Pokud bychom pouze vypouštěli méně škodlivin, neznamená to postup k ochraně klimatu, pouze situace nebudeme dále zhoršovat. To je sice dobré, konec konců prvním krokem k řešení problému je ho dále nezhoršovat. Ale pak musí nastoupit řešení a vyřešení problému."

"Zbývá nám jediná cesta k nápravě: aktivně odstraňovat oxid uhličitý z atmosféry."

Můžete to, prosím, vysvětlit detailněji?

"Jedině lesy a jejich způsob fungování nám toto může pomoci zajistit. Les poskytuje suroviny, ukládá energii a umožňuje uložení uhlíku v biologické podobě. Pouze lesnictví a zemedělství tedy může dosáhnout našich cílů, tedy nejen zabráínit produkci emisí, ale především eliminaci skleníkových plynů z atmosféry. To je klíčový bod, protože to je jediná cesta, jak dosáhnout kompletního odstranění nových emisí."

"Pro nás to není pouze o vypouštění menšího množství antropogenních látek, ale především o aktivní pomoci a snaze k jejich odstranění z ovzduší."

"Musíme si uvědomit, že mladé lesy nemají takovou schopnost ukládat uhlík. Cílená správa již vzniklých lesních ploch, jak je tomu u našich lesů v Novém Brunšviku v Kanadě, je tedy přesně ta správná věc. Tyto stromy "odstraňují" uhlík den za dnem, zatímco rostou, dnes i zítra. Za pomocí podobných kompenzačních opatření, mohou společnosti a organizace skutečně dosáhnout klimatické neutrality, ba dokonce klimatické pozitivity. Řešení je nasnadě: snižujme odlesňování a propagujte udržitelnou lesní správu." 

"Jakmile se uhlík, uložený v dřevní hmotě dostane po vytěžení do fáze využití, nedochází k uvolnění uhlíku, ale CO2 je i nadále zadržen v materiálu, slkoužícím dále ke stavební a jiné činnosti. Pokud nejsou lesy správně ošetřovány a řízeny, existuje riziko biologického rozkladu, tlení a tvorby humusu, při nichž se CO2 uvolňuje zpět do ovzduší. Takovým způsobem, bez naší lesnické pomoci, by se les nejvýše do 500 let přirozeně obnovil a tím uvolnil více oxidu uhličitého, než by za svlůj život uložil"

Do jaké míry pomíhá Kluthe lesům, které by existovaly tak či tak? 

Složení lesa musí být neustále remodelováno a kultivováno. Stromy jsou součástí svérázné sociální struktury, jež má svou dynamiku a rovnováhu. Ty musíme průběžně upravovat, abychom optimalizovali celý ekosystém ve prospěch našeho cíle. Konkrétní druhy jsou odstraňovány a jiné zase přidávány. Různost druhů a stáří stromů přidává na stabilitě ekosystému. Hrozby, jako bouře a následné polomy, požáry či dřevokazný hmyz jsou mnohem rizikovější pro monokultury, lesy smíšené a věkově pestré se těmto hrozbám brání daleko efektivněji. 

Naším cílem je proměna lesů stavu, v němž lesy byly před rokem 1850. To jest les, plný mohutných stromů stářím do až 400 let, obklopených pestrou škálou dalších druhů, které ještě musíme obnovit. Takové lesy budou schraňovat obrovská množství CO2, po staletí. 

Dříve, než jsme naše lesy získaly, byly kompletně vymýceny v periodách přibližně 20 let, pro zemědělské účely. To se nesmí opakovat. Díky řízené lesní správě můžeme ukládat veškerý nadbytečný oxid uhličitý z naší atmosféry.

VŠICHNI SI TOHO MUSÍME BÝT VĚDOMI A AKTIVNĚ K TÉTO ČINNOSTI PŘESVĚDČOVAT OSTATNÍ. 

Martin Kluthe, ředitel společnosti

MGMT_Kluthe_Martin CUT

 

DALŠÍ ČLÁNKY NA TÉMA UDRŽITELNOSTI A UHLÍKOVÉ NEUTRALITY.